Köp-/leveransvillkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV EVENT MEDIA SWEDEN AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

Senast uppdaterade 2015-01-12

1. Allmänt
Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan
benämnd som Användaren) och Event Media Sweden AB (nedan benämnd som EMS) gällande användning av EMS:s
webb-tv-tjänster (nedan benämnt som Tjänst) som EMS från tid till annan tillhandahåller.

2. Åldersgräns
För att ingå detta Avtal måste Användaren vara 18 år.

3. Registrering
För att ta del av innehållet på Tjänsten måste Användare registrera sig och skapa ett användarkonto.
Användaren ansvarar för att Användaren lämnar korrekta uppgifter om sig själv samt att ingen annan
får tillgång till Användarens inloggningsuppgifter och lösenord.

4. Pris och betalning
För aktuella abonnemangsformer och prisuppgifter se www.equisport.tv. Samtliga priser är angivna
inklusive moms. Utöver betalning enligt denna punkt tillkommer den avgift som Användaren betalar till sin operatör, vilket hanteras mellan Användaren och operatör utanför ramen för detta Avtal.
Användaren kan betala via bank-/betal-/kreditkort (OBS! Endast följande kort accepteras: svenska
bankkort, Visa, Mastercard, Eurocard). Betalningen sker direkt vid köptillfället. Vid köptillfället får
Användaren en kvittens på genomfört köp. Varje avtalsperiod sker sedan en betalning från angivet bank-
/betal-/kreditkort, utan att Användaren erhåller kvittens härom. Betalningen syns naturligtvis på
Användarens kontoutdrag. Abonnemanget är löpande till dess att uppsägning sker från Användarens
sida. Användaren bör notera att ytterligare villkor och bankens avgifter gäller för användningen av
bankkort, Visa, Mastercard, Eurocard. Information om innehållet i sådana villkor tillhandahålls inte
av EMS .Bank och annan betalinstitution lagrar information om Användaren i sitt datasystem. Denna information kommer av EMS endast att används för att administrera Tjänsten.
Användaren ansvarar för att det konto som enligt detta Avtal ska debiteras abonnemangsavgift på
förfallodagen innehåller tilläckliga medel för att täcka den abonnemangsavgift som debiteras från tid till annan. Användaren ansvara också för att hålla sina kortuppgifter aktuella, via kundtjänst hos EMS eller via Min Sida i Tjänsten där aktuella abonnemang finns tillgängliga, så att dessa är giltiga
från en tid till annan. Vid försenad betalning har EMS rätt att debitera Användaren dröjsmålsränta enligt räntelagen, lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall lagstadgad inkassoavgift. För det fall Användarens valda betalmetod upphör att fungera (t ex angivet kontonummer medger ej köp) äger EMS rätt att under återstoden av Avtalstiden fakturera Användaren. Vidare har EMS rätt att omedelbart säga upp Avtalet.

Villkor för fakturaköp
Kredittiden för detta köp är 30 dagar från fakturadatum. Fakturan skickas i samband med beställning. Därefter månadsvis fram tills dess att prenumerationen avslutas. Vid betalning mot faktura debiteras en fakturaavgift om 15 kr.
En påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. För närvarande 60 kr. Även en dröjsmålsränta om 24,00 % plus gällande referensränta tillkommer. Sker ingen betalning därefter kan fordran därefter komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.
Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas.
Du får då en kopia på kreditupplysningen per post.
Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

Avgiftsändringar
Vi ska ge dig åtminstone trettio (30) kalenderdagars varsel via e-post eller publicering på Webbplatsen om en ändring sker beträffande Avgifter under en Abonnemangsperiod. Emellertid får en avgiftsändring ske med kortare varsel, om Våra kostnader för att göra Tjänsten tillgänglig ökar på grund av ändrade skatter eller allmänna avgifter, valutaförändringar, ändringar i avgifter på grund av tredje part, myndighetsbeslut, eller förändringar av lag eller annan författning samt om avgiftsändringen avser ett belopp som högst motsvarar kostnadsökningen.

Om du inte accepterar avgiftsändringen har du rätt att frånträda ditt abonnemang med verkan från den dag ändringen träder i kraft, förutsatt att meddelande härom kommit Oss tillhanda senast tre (3) kalenderdagar före ändringens ikraftträdande.

En ändring av Avgifterna såsom beskrivs ovan inkluderar även införandet av en ny avgift.

5. Ångerrätt
Detta Avtal omfattas av Distansavtalslagen. Detta innebär bla att Användaren har rätt att frånträda
Avtalet (ångerrätt) inom 14 dagar från det att Avtalet träffades (ångerfrist). För att utnyttja
ångerfristen ska Användare innan ångerfristen gått ut kontakta EMS:s kundtjänst.
Observera dock att när Användaren aktiverar Tjänsten genom att börja titta på något innehåll i
Tjänsten samtycker Användaren till att EMS påbörjar fullgörandet av Tjänsten, även om ångerfristen inte skulle ha löpt ut. Detta innebär att Användaren inte har någon ångerrätt från och med det att Användaren börjat nyttja Tjänsten.

6. Immateriella rättigheter
Material som Användaren får tillgång till på Tjänsten skyddas av svensk och internationell
upphovsrättslagstiftning. Användaren får endast använda Tjänsten för privat bruk och får inte förfoga över materialet på Tjänsten i strid med upphovsrättslagstiftningen, annan tillämplig lagstiftning eller i
strid med detta Avtal. Detta innebär bland annat att Användare inte får sprida eller kopiera materialet
på Tjänsten, inte tillgängliggöra materialet till allmänheten, använda materialet i kommersiellt syfte
eller låt annan person använda Användarens inloggningsuppgifter.

7. Tekniska förutsättningar
För att använda Tjänsten krävs en dator med särskilda systemkrav och en Internetuppkoppling som
aldrig understiger viss överföringshastighet. EMS förbehåller sig rätten att ändra de tekniska
förutsättningarna för Tjänsten från tid till annan. Ytterligare information om de tekniska
förutsättningarna för att använda Tjänsten finner du på www.equisport.tv under Support och
Systemkrav.

8. EMSs ansvar för fel
EMS ansvarar inte i något fall för t.ex. fel, skada eller försening som beror på Användarens
felhantering, fel i Användarens utrustning (såsom t.ex. att den inte uppfyller de tekniska
förutsättningarna under punkten 7 ovan) eller annan utrustning som inte tillhör EMS. EMS ansvarar
inte heller för fel som beror på strömavbrott, fel i och försening av operat