Köpvillkor

ALLMÄNNA VILLKOR

Integritetspolicy (PDF)

1. Allmänt
Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan
benämnd som Användaren) och Equisport Media Services AB (nedan benämnd som Equisport) gällande användning av Equisport:s
webb-tv-tjänster (nedan benämnt som Tjänst) som Equisport från tid till annan tillhandahåller.

2. Åldersgräns
För att ingå detta Avtal måste Användaren vara 18 år.

3. Registrering
För att ta del av innehållet på Tjänsten måste Användare registrera sig och skapa ett användarkonto.
Användaren ansvarar för att Användaren lämnar korrekta uppgifter om sig själv samt att ingen annan
får tillgång till Användarens inloggningsuppgifter och lösenord.

4. Pris och betalning
För aktuella abonnemangsformer och prisuppgifter på olika paket se www.equisport.tv. Samtliga priser är angivna inklusive moms. Utöver betalning enligt denna punkt tillkommer den avgift som Användaren betalar till sin operatör, vilket hanteras mellan Användaren och operatör utanför ramen för detta Avtal.
Användaren kan betala via bank-/betal-/kreditkort (OBS! Endast följande kort accepteras: svenska
bankkort, Visa, Mastercard, Eurocard). Betalningen sker direkt vid köptillfället. Vid köptillfället får
Användaren en kvittens på genomfört köp. Varje månad sker sedan en betalning från angivet bank-
/betal-/kreditkort, utan att Användaren erhåller kvittens härom. Betalningen syns naturligtvis på
Användarens kontoutdrag. Abonnemanget är löpande till dess att uppsägning sker från Användarens
sida. Användaren bör notera att ytterligare villkor och bankens avgifter gäller för användningen av
bankkort, Visa, Mastercard, Eurocard. Information om innehållet i sådana villkor tillhandahålls inte
av Equisport .Bank och annan betalinstitution lagrar information om Användaren i sitt datasystem. Denna information kommer av Equisport endast att används för att administrera Tjänsten.
Användaren ansvarar för att det konto som enligt detta Avtal ska debiteras abonnemangsavgift på
förfallodagen innehåller tilläckliga medel för att täcka den abonnemangsavgift som debiteras från tid till annan. Användaren ansvara också för att hålla sina kortuppgifter aktuella, via kundtjänst hos Equisport eller via Min Sida i Tjänsten där aktuella abonnemang finns tillgängliga, så att dessa är giltiga
från en tid till annan. Vid försenad betalning har Equisport rätt att debitera Användaren dröjsmålsränta enligt räntelagen, lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall lagstadgad inkassoavgift. För det fall Användarens valda betalmetod upphör att fungera (t ex angivet kontonummer medger ej köp) äger Equisport rätt att under återstoden av Avtalstiden fakturera Användaren. Vidare har Equisport rätt att omedelbart säga upp Avtalet.

5. Ångerrätt
Detta Avtal omfattas av Distansavtalslagen. Detta innebär bla att Användaren har rätt att frånträda
Avtalet (ångerrätt) inom 14 dagar från det att Avtalet träffades (ångerfrist). För att utnyttja
ångerfristen ska Användare innan ångerfristen gått ut kontakta Equisport:s kundtjänst.
Observera dock att när Användaren aktiverar Tjänsten genom att börja använda/logga in på
Tjänsten samtycker Användaren till att Equisport påbörjar fullgörandet av Tjänsten, även om ångerfristen inte skulle ha löpt ut.
Detta innebär att Användaren inte har någon ångerrätt från och med det att Användaren börjat nyttja Tjänsten, enligt Distansavtalslagen 2005:59 2 kap 11§ görs undantag från ångerrätt vid digitala leveranser.

6. Immateriella rättigheter
Material som Användaren får tillgång till på Tjänsten skyddas av svensk och internationell
upphovsrättslagstiftning. Användaren får endast använda Tjänsten för privat bruk och får inte förfoga över materialet på Tjänsten i strid med upphovsrättslagstiftningen, annan tillämplig lagstiftning eller i
strid med detta Avtal. Detta innebär bland annat att Användare inte får sprida eller kopiera materialet
på Tjänsten, inte tillgängliggöra materialet till allmänheten, använda materialet i kommersiellt syfte
eller låt annan person använda Användarens inloggningsuppgifter.

Att tillgänglighetsgöra materialet innebär ett brott och kommer att polisanmälas.

7. Tekniska förutsättningar
För att använda Tjänsten krävs en dator med särskilda systemkrav och en Internetuppkoppling som
aldrig understiger viss överföringshastighet. Equisport förbehåller sig rätten att ändra de tekniska
förutsättningarna för Tjänsten från tid till annan. Ytterligare information om de tekniska
förutsättningarna för att använda Tjänsten finner du på www.equisport.tv under Support och
Systemkrav.

8. Equisports ansvar för fel
Equisport ansvarar inte i något fall för t.ex. fel, skada eller försening som beror på Användarens
felhantering, fel i Användarens utrustning (såsom t.ex. att den inte uppfyller de tekniska
förutsättningarna under punkten 7 ovan) eller annan utrustning som inte tillhör Equisport. Equisport ansvarar
inte heller för fel som beror på strömavbrott, fel i och försening av operatörers nätverk eller
leveranstjänster eller andra fel och förseningar som beror på omständigheter utanför Equisport s kontroll
(nedan benämnt som Fel).
Om Användaren kan visa att Felet i Tjänsten beror på Equisport har Användaren rätt till kompensation
enligt punkten 9 nedan.
Equisport, dess moder- eller dotterbolag, styrelsemedlemmar, företagsledning eller ansvarig utgivare
ansvarar inte i något fall för indirekt förlust eller skada.

9. Reklamation och återbetalning
Vid Fel som omfattas av Equisport s ansvar enligt punkten 8 ovan, kompenserar Equisport Användaren genom att kreditera Användaren. Användarens rätt till kreditering förutsätter att Felet är av väsentlig
betydelse för Användaren och att Användaren lämnar en skriftlig reklamation till Equisport
kundtjänst inom 2 månader från det att Felet inträffade. Vid reklamation ska Användaren uppge viss
information såsom t.ex. vilket program som avses med reklamationen, datum och klockslag för Felet, vilken operatör som Användaren har, Användarens e-postadress eller annan uppgift som används som inloggningsnamn, samt en detaljerad redogörelse för Felet.

10. Användarens ansvar
Användaren får endast använda Tjänsten för eget och privat bruk. Tjänsten och innehållet på Tjänsten är upphovsrättsligt skyddat och Användaren får inte använda Tjänsten i strid med lag. Användaren har inte rätt att själv eller tillåta annan person att sprida eller kopiera hela eller delar av innehållet i Tjänsten, låta annan nyttja Användarens inloggningsuppgifter, kringgå eller försöka kringgå tekniska åtgärder mot kopiering eller göra hela eller delar av Tjänsten tillgängligt för allmänheten eller använda Tjänsten i kommersiellt syfte. Brott mot vad som nämnts i denna bestämmelse ska alltid anses som ett väsentligt avtalsbrott och medföra rätt för Equisport att utan förvarning omedelbart stänga av Användaren från att använda Tjänsten och för Användare som ingått Avtal, omedelbart säga upp Avtalet och utan att återbetala erlagd ersättning. Brott mot denna bestämmelse kan även medföra skadeståndsskyldighet för Användaren.
Equisport förbehåller sig även rätten att, vid upprepade avtalsbrott, blockera en Användares IP-nr och/eller kontokort från fortsatt användning av Tjänsten.

11. Behandling av personuppgifter
Genom att Användaren registrerar sig på Tjänsten lämnar Användaren vissa personuppgifter till Equisport.
Equisport kommer även automatisk, då Användaren använder Tjänsten, direkt och indirekt samla in andra uppgifter om Användaren så som bl a hur Användaren nyttjar Tjänsten. Dessa uppgifter kommer att användas tillsammans med de av Användaren lämnade personuppgifterna.
Genom att acceptera detta Avtal samtycker Användaren till att Equisport lagrar och
behandlar de av Användaren lämnade personuppgifterna (som t ex e-post adress, telefonnummer och adress) för följande ändamål (1) fullgörande av Equisports skyldigheter enligt detta Avtal; (2) anpassa Tjänsten till Användarens preferenser; (3) för statistiska och analysändamål; och (4) marknadsföring, inklusive direktmarknadsföring.
Användarens samtycke till lagring och behandling av dennes personuppgifter är giltigt till dess
Användaren uttryckligen återkallar samtycket. Samtycket upphör således inte i och med att Tjänsten
inte används eller att Användaren säger upp Avtalet. Återkallande av samtycket kan ske utan kostnad när som helst genom att Användaren kontaktar Equisport kundtjänst.
Användaren kan genom skriftlig begäran till Equisport begära rättelse av felaktig uppgift. Användaren har även rätt att efter skriftlig begäran en (1) gång per kalenderår från Equisport få information om hur
personuppgifter som berör Användaren behandlas, ändamål med behandlingen, varifrån dessa
uppgifter har hämtats och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas
ut. För förfrågningar och information i övrigt om Equisports behandling av personuppgifter hänvisas till
Equisport kundtjänst.

12. Ändring av allmänna villkor
Equisport förbehåller sig rätten att när som helst ändra detta Avtal, Tjänsten eller innehållet i Tjänsten. Är
sådan ändring av väsentlig för betydelse för Användaren ska Equisport informera om detta via e-post eller
information på Equisport s webbplats equisport.tv. Equisport rekommenderar Användaren att hålla sig
regelbundet uppdaterad genom att besöka, equsport.tv. Där finns även det vid var tid gällande
Avtalet. Om ändring enligt ovan är av väsentlig betydelse för Användaren har Användaren rätt att säga upp sitt abonnemang av den ändrade Tjänsten med omedelbar verkan. Användaren måste utnyttja sin rätt att säga upp Avtalet enligt denna punkt inom 30 dagar från det att Equisport meddelade att ändringen av detta Avtal, Tjänsten eller innehållet i Tjänsten. Om Användaren inte säger upp Avtalet inom denna tid innebär det att Användaren accepterar ändringen. Om Användaren har ett förebetalt abonnemang eller abonnemang med fast bindningstid och ändringarna av detta Avtal, Tjänsten eller innehållet i Tjänsten innebär en väsentlig nackdel för Användaren äger användaren rätt att, vid förbetalt abonnemang, krediteras from ändringarna träder i kraft, eller om Användaren har ett abonnemang med fast bindningstid, säga upp Avtalet med omedelbar verkan, dvs. innan bindningstidens utgång.

13. Avtalstid och upphörande
Om Användaren har ett löpande abonnemang med månadsvis betalning gäller detta Avtal tills
Användaren säger upp Avtal att upphöra med omedelbar verkan.
Uppsägning av detta Avtal skall för att äga giltighet vara tydlig. Uppsägning skall ske via Min sida i Tjänsten.

Equisport kan säga upp Avtalet med omedelbar verkan (oberoende av om Användaren har en fast
bindningstid) om Equisport (i) beslutar att stänga Tjänsten helt eller delvis (ii) beslutar att väsentligen
förändra Tjänsten (iii) eller Användaren bryter mot detta Avtal. Uppsägning av Avtalet från Equisport s
sida kan ske via e-post eller information på equisport.tv. Om Equisport säger upp
Avtalet enligt (i)-(ii) i denna punkt ska Equisport i förekommande fall återbetala den del av Användarens
erlagda ersättning återstår av betald abonnemangsperiod.

14. Överlåtelse
Equisport har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan. Användaren har
inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan.

15. Tvist
Svensk lag tillämpas på detta Avtal. Vid tvist mellan Equisport och Användaren ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas, kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden. Part har dock alltid rätt att väcka talan vid allmän domstol.